Pobresa i Exclusió Social

Taxa de risc (i Població en risc) de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE)

Conceptes

La taxa AROPE (acrònim de l’anglès At risk of poverty or social exclusion) té en compte tres altres indicadors: la població que viu sota el llindar de pobresa, la població afectada per una privació material severa i la població amb baixa intensitat del treball per llar. D’aquesta manera, aquesta taxa recull no només la vessant més economicista de l’anàlisi sobre la pobresa, sinó també altres aspectes de caire més social (la privació material i la insuficiència o manca de treball) que afecten a les condicions de vida de les persones pobres i que reflecteix una visió més multidimensional del fenomen de la pobresa i que ens aproximen més a la realitat.

Els components de la taxa AROPE són: la taxa de risc de pobresa, la baixa intensitat de treball i la privació material severa.

 • Taxa de risc de pobresa: reflecteix el percentatge de població que viu per sota del llindar de pobresa econòmica, es tracta de les persones que viuen en llars amb una renda inferior al 60% de la mediana de la renda nacional.
 • Baixa intensitat de treball per llar: reflecteix el percentatge de llars sense ocupació o amb baixa intensitat en el treball en les que els seus membres en edat de treballar ho van fer menys d’un 20% del total del seu potencial de treball durant l\’any de referència.
 • Privació material severa: reflecteix el percentatge de famílies que no poden permetre’s el pagament de quatre dels següents nou ítems: pagar hipoteca, el lloguer o pagament a termini; mantenir l’habitatge a una temperatura adequada; una setmana de vacances l’any; un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies; telèfon; televisió; rentadora; cotxe; fer front a despeses imprevistes.
Informació Taules

L’Idescat es proporciona informació sobre la Taxa de risc de pobresa o exclusió social per components a Catalunya i Espanya des de l’any 2013.

Per a Catalunya i pel mateix període, s’ofereix informació sobre la taxa i la població (en milers de persones) en situació de risc de pobresa i exclusió social per components, sexe i edat, nivell de formació assolit, relació amb l’activitat, nacionalitat, composició de la llar i la intersecció amb la població (classificada segons els components).

Per Catalunya, Espanya, la Zona Euro i la Unió Europea s’ofereix la Taxa AROPE des de l’any 2006 (2010 en el cas de la UE).

L’INE es proporciona informació sobre la Taxa de risc de pobresa o exclusió social per a totes les Comunitats autònomes d’Espanya des de l’any 2008. .

Tanmateix, només per al total d’Espanya i pel mateix període, s’ofereix informació sobre la taxa i la població (en milers de persones) en situació de risc de pobresa i exclusió social per components, sexe i edat, nivell de formació assolit, relació amb l’activitat, nacionalitat, composició de la llar i la intersecció entre població (classificada segons els components)

Base de dades de l’Eurostat

Taxa de risc de pobresa, Població en risc de pobresa desprès de transferències socials i llindar de pobresa

Conceptes

Taxa de risc de pobresa: percentatge de persones que viuen en llars amb una renda disponible equivalent inferior al 60% dels ingressos medians corresponents al tipus de llar (llindar de pobresa).

 • Llindar de pobresa: En considerar-se com a indicador del nivell de vida mitjà la mediana que és el valor central de la distribució de la renda, s’estableix com a llindar de pobresa el 60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de les persones. Els llindars de risc de pobresa de les llars dependran de la dimensió i composició de les llars. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents es fan servir les escales d’equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d’unitats de consum. L’escala d’equivalència utilitzada és la de l’OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d’adults i 0,3 als menors de 14 anys.
 • Pobresa severa: percentatge de persones que viuen en llars amb una renda total disponible equivalent inferior al 40%, al 50% i al 70% de la mediana de la renda nacional disponible equivalent per a aquella llar.
 • Intensitat en la pobresa: Diferència entre la mediana de la renda de les persones que es troben per sota del llindar de risc a la pobresa i el llindar en si mateix.
Informació Taules

L’Idescat ens proporciona informació sobre la taxa de risc de pobresa abans i desprès de les transferències socials, amb el que es pot veure la millora que suposa per a les famílies la recepció de transferències socials. Aquesta informació està disponible per a Catalunya, Espanya, Zona Euro i Unió Europea des de l’any 2004 (2005 per la ZE i 2010 per la UE). Tanmateix ens proporciona informació sobre la Població en risc de pobresa desprès de les transferències socials (en milers) pels mateixos àmbits territorials i períodes de temps.

La informació sobre la Taxa de risc de pobresa desprès de les transferències socials i referides a Catalunya i Espanya està disponible des de l’any 2009. Per a Catalunya per sexe i grups d’edat des del 2009 i per composició de la llar des del 2005. Tanmateix ens proporciona informació sobre les quantitats que reflecteixen els llindars de risc de pobresa per composició de la llar per Catalunya i Espanya des de l’any 2008.

També, des de l’any 2013 ofereix per Catalunya informació sobre Taxa i Població en risc de pobresa per sexe i edat, nivell de formació assolit, relació amb l’activitat, nacionalitat, composició de la llar, règim de tinença de l’habitatge.
Finalment, per Catalunya i pel mateix període de temps s’ofereix informació (quantitat i taxa) sobre el risc de pobresa per a diferents llindars (inclosa la pobresa severa) i la intensitat de la pobresa i la Taxa i població en risc de pobresa en el treball per sexe i edat.

Base de dades de l’Eurostat

Privació material severa

Conceptes

Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre com a mínim quatre dels següents nou ítems: pagar la hipoteca, el lloguer o pagament a termini; mantenir l’habitatge a una temperatura adequada; una setmana de vacances l’any; un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies; telèfon; televisió; rentadora; cotxe; fer front a despeses imprevistes.

Informació Taules

L’IDESCAT ens proporciona informació sobre la població que viu en situació de privació material severa (en milers) i les taxes de privació material severa de Catalunya, Espanya, Zona Euro i Unió Europea des de l’any 2006 (2010 per la UE).

Per Catalunya, ofereix informació sobre la Població per nombre de privacions materials i la Població amb privació material per tipus de privació per sexe i edat, nivell de formació assolit, relació amb l’activitat, nacionalitat i composició de la llar des de l’any 2013. També, i pel mateix període de temps, ofereix informació sobre la Població que té dificultat en arribar a final de mes segons la dificultat per sexe i edat, nivell de formació assolit, relació amb l’activitat i la composició de la llar. Finalment, també per Catalunya i el mateix període de temps, la Població (i la Taxa) amb privació material severa per sexe i edat. Taules

Baixa intensitat en el treball i Taxa de risc de pobresa en el treball

Conceptes
 • Baixa intensitat en el treball: Llars sense ocupació o amb baixa intensitat en el treball en les que els seus membres en edat de treballar ho van fer menys d’un 20% del total del seu potencial de treball durant l’any de referència.
 • Taxa de risc de pobresa en el treball: Percentatge de població que treballa i que els seus ingressos anuals derivats del treball se situen per sota del llindar de pobresa.
Informació i taules

L’IDESCAT ens proporciona informació sobre la població (en milers de persones) que viu en llars amb intensitat del treball molt baixa (i la taxa) de Catalunya, Espanya, Zona Euro i Unió Europea des de l’any 2006 (2010 per la UE).

En quant a la Taxa de risc de pobresa en el treball total i per sexe, ofereix la informació comparada entre Catalunya, Espanya, Zona Euro i la Unió Europea des de l’any 2004 (2005 per la ZE i 2010 per la UE).
Taules

Base de dades de l’Eurostat

 

Distribució de la renda

Renda mitjana anual

Conceptes

 • Renda neta anual: recull exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja siguin fonts individuals o col·lectives, restant l’impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms, desocupats (si escau) i empresaris a la Seguretat Social i les transferències trameses entre llars, en un any natural que correspon a l’any anterior al de la referència temporal de l’enquesta. Es presenten els resultats de la renda mitjana per llar, per persona i per unitat de consum.
 • Renda neta anual: recull exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja siguin fonts individuals o col·lectives, restant l’impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms, desocupats (si escau) i empresaris a la Seguretat Social i les transferències trameses entre llars, en un any natural que correspon a l’any anterior al de la referència temporal de l’enquesta. Es presenten els resultats de la renda mitjana per llar, per persona i per unitat de consum.

Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents s’utilitzen les escales d’equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d’unitats de consum. L’escala d’equivalència utilitzada és la de l’OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d’adults i 0,3 als menors de 14 anys.

Decils, quartils i quintils dels ingressos per unitat de consum: el decil es refereix a cadascun dels 9 valors que divideixen un grup (en aquest cas la població) classificat amb una relació d’ordre (en el cas que ens ocupa segons el nivell de renda –de més ric a més pobre-) en deu parts iguals, de manera que cada part representa un dècim de la població total. Els decils són cadascun dels 9 valors que divideixen la població en deu grups iguals (amb el mateix nombre de persones). El quartil fa referència quan la població es divideix en quatre grups iguals (hi haurà 3 quartils) i el quintil que es divideix en cinc grups iguals (hi haurà 4 quintils)

Informació i taules

L’IDESCAT ens proporciona informació sobre la Renda mitjana neta anual de les llars per sexe per Catalunya i Espanya des de l’any 2013.

També ens ofereix informació molt més desagregada per Catalunya des del 2013: mitjana i mediana de la renda per unitat de consum abans de totes les transferències socials, desprès de pensions i desprès de totes les transferències socials, per sexe i edat; renda mitjana neta anual per persona i per unitat de consum per sexe i edat, per nivell de formació assolit, per relació amb l’activitat; renda mitjana anual per persona i per unitat de consum per nacionalitat i la renda mitjana neta anual per llar, persona i unitat de consum per composició de la llar i per dimensió de la mateixa.

Continuant amb la informació desagregada per Catalunya i pel mateix període de temps també s’ofereix: Decils, quartils i quintils dels ingressos per unitat de consum i la població per decil de renda per unitat de consum per sexe i edat, per nivell de formació assolit, per relació amb l’activitat, per nacionalitat i per composició de la llar.

Base de dades de l’Eurostat

Desigualtat en la distribució de rendes

Conceptes

 • Desigualtat en la distribució de la renda: Desigualtat en la renda entre el quintil superior i el quintil inferior
 • Desigualtat en la distribució de la renda: Desigualtat en la renda entre el quintil superior i el quintil inferior
 • Coeficient de Gini: és un indicador que s’utilitza per mesurar la desigualtat d’ingressos. El seu valor va de 0 a 1, on 0 es correspon amb la perfecta igualtat (tots tenen els mateixos ingressos) i 1 es correspon amb la perfecta desigualtat (una persona té tots els ingressos i els altres cap).
 • Índex de Gini: és el coeficient de Gini expressat en percentatge i és igual al coeficient de Gini multiplicat per 100.
 • Índex de ràtio S80/S20: mesura la desigualtat en la distribució de la renda a través de ràtios entre percentils. Aquest indicador s’interpreta com la renda que s’obté per al quintil superior, és a dir, el 20% de la població amb el nivell econòmic més alt, en relació amb la població del quintil inferior.
 • Bretxa del risc de pobresa: és un indicador que mostra, en termes percentuals, la distància entre la mediana dels ingressos equivalents de la població en risc de pobresa i el llindar de risc de pobresa.
 • Bretxa salarial entre homes i dones: és la diferència entre la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i la mitjana del guany salarial brut per hora de les dones com a percentatge de la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes.

Informació i taules

L’IDESCAT ens proporciona informació sobre la desigualtat en la distribució de la renda de Catalunya, Espanya, Zona Euro i Unió Europea des de l’any 2004 (2005 per la ZE i 2010 per la UE)
També s’ofereix els indicadors de distribució personal de la renda per Catalunya i Espanya des de l’any 2013: L’índex de Gini i el de ràtio S80/S20

Finalment ofereix la bretxa del risc de pobresa per sexe i grups d’edat per Catalunya, Espanya, Zona Euro i Unió Europea des de l’any 2004 (2005 per la ZE i 2010 per la UE) i la bretxa salarial entre homes i dones pels mateixos territoris des de l’any 2006 (2010 per la ZE i la UE)

Base de dades de l’Eurostat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies